Thông tin sản phẩm

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113